Albrecht Forum

Budúcnosť

Víziou združenia ALBRECHT FORUM je vytvoriť z domu Albrechtovcov predovšetkým priestor pripomínajúci pamätnú hodnotu domu a ponúkať živé umenie – koncerty komornej hudby, sólové recitály, výstavy a pod. Rovnako chce AF  poskytnúť priestor a venovať pozornosť umenovedným prednáškam, debatám, diskusiám reflektujúcim stav umenia, vedy ale aj širším etickým či spoločenským témam.

Pohľad z Kapitulskej - štúdia

Tento zámer prirodzene vtlačil pečať prvým architektonickým štúdiám, ktoré možno v skratke charakterizovať nasledovne:

  • Bývalá pracovňa Jána Albrechta a hudobný salón bytu Albrechtovcov (dve najzápadnejšie miestnosti na 1. nadzemnom podlaží) majú slúžiť ako muzeálny priestor pripomínajúci rodinu a odkaz Albrechtovcov;
  • Bývalá pracovňa Alexandra Albrechta a ďalšie miestnosti východnej časti toho istého podlažia majú mať po odstránení sekundárnych priečok funkciu viacúčelovej sály s kapacitou cca 50 miest a zázemia pre účinkujúcich;
  • Centrálny priestor domu medzi pamätným priestorom a sálou  by mal byť recepciou s funkciou usmernenia návštevníkov resp. informovania o histórii a súčasnosti domu. V tomto mieste sa bude nachádzať aj schodisko do podkrovia;
  • Prízemné miestnosti pod muzeálnym priestorom sú predbežne určené na cafetériu – čajovňu, miestnosti pod sálou zase na kancelársky, študijný a archívny priestor;
  • Priestory v podkroví majú slúžiť sčasti na kancelárske účely a sčasti na ubytovacie priestory pre účinkujúcich;
  • Funkcia pivničných priestorov nie je zatiaľ navrhovaná, vyplynie z možnosti stálosti vysušenia podmáčaných podláh a klenieb;
  • Záhradné plochy majú spolovice pripomínať kvetenu albrechtovskej záhrady (priložené štúdie objektu neriešia záhradnú architektúru!) a v zadnej časti majú umožniť konanie letných komorných koncertov, vystúpení, divadelných predstavení, komorných premietaní a pod.

Pohľad zo záhrady - štúdia

V roku 2011 prebehla prvá fáza statického zabezpečenia objektu – rekonštrukcia stropov nad 2. nadzemným podlažím, ktorá je jednou z priorít z hľadiska záchrany objektu. V tejto etape boli zo stropov odstránené hlineno-pieskové izolačné vrstvy (vyše 20 m3), tehlová izolácia (vyše 3.600 ks) a vymenené prehnité a poškodené hrady (vyše 30 ks). Nové dispozičné riešenie (multifunkčná sála pod predmetným stropom) a zlý stav stropov nad dvoma najvýchodnejšími miestnosťami si vyžiadali stavbu úplne nového dreveného stropu v dĺžke cca 10 metrov. Vytvorenie kompletného samonosného stropu nad 2. NP celého objektu metódou klincovania a betónovania vyžadovalo použiť cca 15.000 klincov a 23 m3 betónu. Celkový rozpočet týchto prác a materiálov dosahuje takmer 24.000 EUR. ALBRECHT FORUM získalo 83% z tejto sumy svojou aktivitou od začiatku roka 2011 cez dostupné grantové schémy a vďaka finančnej podpore jednotlivcov, zvyšok spolufinancuje.

AF chce upozorniť, že dom Albrechovcov je národnou kultúrnou pamiatkou a jeho rekonštrukcia prebieha v úzkej súčinnosti s Krajským pamiatkovým úradom (KPÚ). Metódy a priebeh rekonštrukcie sú usmerňované a schvaľované rozhodnutiami KPÚ.


Druhým rovnako dôležitým krokom smerujúcim k záchrane domu je stavba nového krovu a položenie novej krytiny. Práce na stavbe nového krovu začali v poslednom májovom týždni 2012 a budú trvať cca 6 týždňov. Predbežný rozpočet tejto fázy predpokladá sumu cca 35.000 EUR. ALBRECHT FORUM doteraz získalo 12.000 EUR a snaží sa o dofinancovanie projektu novej strechy z prostriedkov ďalších nadácií a grantových schém. Akákoľvek rada a pomoc priaznivcov aktivity revitalizácie domu Albrechtovcov je prirodzene vítaná a pomôže uskutočniť náš spoločný sen. O použití získaných finančných prostriedkov ALBRECHT FORUM informuje pravidelne a podrobne v sekcii Rekonštrukcia.