Albrecht Forum

Prítomnosť

Dom Albrechtovcov zostal po smrti Viery Albrechtovej (manželky Jána Albrechta) roku 2003 opustený. Bratislavsko-trnavská  arcidiecéza mienila do nedávnej minulosti  v objekte vytvoriť šesť samostatných bytových jednotiek pre penzionovaných duchovných. Plány na zriadenie pamätného domu rodiny Albrechtovcov, ktoré predostierali majiteľom objektu viacerí jednotlivci a pamätníci umeleckých stretnutí u Abrechtovcov (okrem iných Prof. Zuzana Martináková, PhDr. Edita Bugalová, Peter Zajíček a ďalší) nekorešpondovali so zámermi vlastníka.

Situácia sa zmenila po zriadení Bratislavskej arcidiecézy roku 2008 a nového Arcibiskupského úradu, predstavitelia ktorého po konštruktívnych, detailných  a ústretových rokovaniach o budúcom využití objektu súhlasili s revitalizáciou domu v súlade s jeho pamätnou hodnotou umeleckého a vzdelávacieho centra spojeného s rodinou Albrechtovcov.

 

Pohľad zo záhrady domu - foto Adrian Rajter

Funkčné využitie

Vzájomne dohodnutou podmienkou dlhodobej nájomnej zmluvy, zmluvnými stranami ktorej boli Bratislavská arcidiecéza a občianske združenie ALBRECHT FORUM, bolo obnovenie domu a záhrady zo zdrojov získaných občianskym združením, zriadenie pamätného priestoru rodiny Albrechtovcov, využívanie ďalších priestorov na umelecké a študijné aktivity a obmedzené komerčné využitie domu v rozsahu nevyhnutnom na ekonomickú udržateľnosť hlavných neziskových aktivít.


Stav pamiatky

 

Z dôvodu neobývanosti v posledných ôsmich rokoch, ale predovšetkým v dôsledku dlhodobého podfinancovania údržby objektu zo strany štátu od päťdesiatych rokov do roku 1989, bol dom na Kapitulskej č. 1 v roku 2011 v značne zdevastovanom stave. Pivničné múry a klenby boli zanesené nečistotami a plesňami, podlahy z dusanej hliny boli premáčané a zvlhnuté, prechodové drevené schodiská boli v kritickom stave, vetracie otvory boli zamurované. Murivá prízemia sú dodnes  zvlhnuté, niektoré steny majú sekundárne prímurovky, nepriedušné izolácie, keramické obklady, nachádzajú sa tu sekundárne priečky narušujúce historický priestor.

 

Altánok vo dvore - foto Jakub Dvořák

Vrchné, cementom nastavené omietky,  prekryli pôvodné omietky a povrchová úprava svedčí o novodobých viacnásobných valčekových a maliarskych „úpravách“. Takmer polovica prízemných priestorov má iba hlinenú podlahu. Drevené dvere a dverné výplne a okná  sú v značne narušenom stave vyžadujúcom umelecko-remeselnú obnovu resp. úplnú výmenu. Výrazne poškodené zatekaním sú omietky na poschodí domu, okná a okenice. Zatečená a značne poškodená je aj fasáda domu, roky nefunkčné ríny a deravá strecha spôsobili úplný rozpad fasády rizalitu, zapustenie domu do terénu sa zase podpísalo pod zvlhnutie resp. zničenie fasády po celej šírke domu do výšky takmer jedného metra od výšky terénu. Drevená konštrukcia krovu, klampiarske časti a krytina strechy, ktoré boli v dobe zahájenia prenájmu domu v alarmujúcom havarijnom stave a vyžadovali si okamžitú opravu, sme vymenili v roku 2012. Stropy nad 2. nadzemným podlažím sú vďaka prácam v roku 2011 taktiež zrenovované.

 

Izba Jána Albrechta v 2011 - foto Jakub Dvořák

Záchranné práce

Aj tento výrazne skrátený výpočet defektov domu Albrechtovcov postačuje na to, aby sme konštatovali, že záchrana a renovácia domu prišla takpovediac v hodine dvanástej.  Keďže najrizikovejším činiteľom ďalšej devastácie objektu je dažďová voda a vlhkosť podložia, pristúpilo ALBRECHT FORUM po nájme objektu (1.1.2011) k zadaniu projektu statického zabezpečenia domu. Z prostriedkov členov združenia dalo vypracovať Projekt výmeny krovu a stropov, získalo povolenie Krajského pamiatkového úradu so staticko-zabezpečovacími prácami, obstaralo rozpočet záchranných prác a zahájilo kolotoč grantových žiadostí o finančnú podporu nevyhnutných opráv. Behom dvoch rokov získalo združenie finančné prostriedky z grantového programu MK SR (Obnov si svoj dom) a od fyzických osôb a použilo ich na sanáciu horizontálnych, vertikálnych konštrukcií a strechy. Napriek tomu, že celkový rozpočet sanácie strechy, stropov a krovu činil vyše 60 000,- EUR a AF malo k dispozícii v roku 2011-2012 len 32 000,- EUR z verejných zdrojov, ukončilo združenie túto etapu rekonštrukcie a v súčasnosti sa snaží získať ďalšie finančné prostriedky potrebné na úhradu doterajších záväzkov a pokrytie nastávajúcej etapy - sanáciu vlhkosti základov a muriva objektu.

Okno v prízemí - foto Jakub Dvořák


Architektonická štúdia a Projekt na stavebné povolenie

Paralelne so záchrannými prácami bola vypracovaná architektonická štúdia k budúcej podobe a budúcemu využitiu domu Albrechtovcov. Funkčné využitie akcentuje pamätný priestor rodiny Albrechtovcov v ich bývalom byte, koncertno-konferenčnú sálu s kapacitou 50 osôb vo východnej časti domu, vonkajšiu scénu pre komorné koncerty a interiérové archívne, študijné a kancelárske priestory. Interiér domu počíta aj s cafetériou, kancelárskymi priestormi na prenájom a malým ubytovacím zariadením pre účinkujúcich a lektorov v obytnom podkroví. V roku 2012 vypracoval Ing. arch Peter Mravec pre združenie projekt na stavebné povolenie, ktorý bol 4.1.2013 schválený Stavebným úradom Bratislava - Staré mesto.

ALBRECHT FORUM si uvedomuje, že rekonštrukcia tejto národnej kultúrnej pamiatky je časovo i finančne náročná (objem rekonštruovaného priestoru predpokladá investíciu cca 600.000 EUR), no je presvedčené, že oživovanie priestorov s umeleckým a duchovným odkazom má v dnešnej dobe nielen “konzervačný zmysel“. Členovia združenia si pokladajú za povinnosť zachovávať a sprostredkúvať hodnoty, ktoré charakterizovali rodinu Albrechtovcov a bratislavskú meštiansku spoločnosť vytvárajúcu predpoklady a základy umeleckého života mesta s európskymi rozmermi.

 

Pohľad na Kapitulskú z podkrovia - foto Pat Callahan

Aj preto považuje združenie za rovnako dôležité ako fyzickú reparáciu domu Albrechtovcov aj šírenie povedomia o umeleckých aktivitách Albrechtovcov, o ich oddanosti umeniu, o ich pedagogickej činorodosti, o kultivovaní generácií študentov, profesionálov i zanietených amatérov. Revitalizáciu poníma ALBRECHT FORUM ako aktivitu oživovania a rozvíjania odkazu. Viac o aktivitách združenia prekračujúcich rámec samotnej rekonštrukcie domu Albrechtovcov nájdete v sekcii Program – Kalendárium.