lang-en

Albrecht Forum

Verejná zbierka

ALBRECHT FORUM, o.z., Na vŕšku 1, 811 01 Bratislava, IČO: 421 822 55

Tel 5443 0998, Mob: 0908 709895

 

Predbežná správa k vykonávaniu verejnej zbierky číslo SVS-OVVS2-2016/037670

 

Prehľad vykonávania verejnej zbierky

V súlade s rozhodnutím MV SR číslo SVS-OVVS2-2016/037670 vykonávalo občianske združenie ALBRECHT FORUM v dňoch 6.12.2016 – 6.12.2017 verejnú zbierku, účelom ktorej bolo financovanie záchranných a revitalizačných prác na národnej kultúrnej pamiatke na Kapitulskej 1 v Bratislave – v Dome Albrechtovcov.

Zbierku mohlo združenie organizovať podľa rozhodnutia zasielaním príspevkov na osobitný účet zbierky ALBRECHT FORUM ver. zb. 2925894965/1100 vedený v TATRA BANKE, zbieraním príspevkov do pokladničky verejnej zbierky umiestnenej v sídle združenia na adrese Na vŕšku 1, predajom vstupeniek na podujatia resp. predajom predmetov.

Združenie vyzbieralo v období  vykonávania verejnej zbierky zasielaním príspevkov na účet 231€

Združenie vyzbieralo v období  vykonávania verejnej zbierky do pokladničky verejnej zbierky 190 €.

Združenie vyzbieralo v období  vykonávania verejnej zbierky predajom vstupeniek 539 €

Združenie vyzbieralo v období  vykonávania verejnej zbierky predajom predmetov  2880€ (z toho 810€ zaslaním na účet a 2070€ predajom v hotovosti). Predajným predmetom boli grafiky Miroslava Cipára, ktoré venoval výtvarník zduženiu ALBRECHT FORUM, o.z. – cena jednej grafiky bola 90€.

Prehľad hrubého výnosu zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky

Zasielanie príspevkov na osobitný bankový účet zbierky: 231€

Zbieranie príspevkov do stacionárnych pokladničiek: 190€

Predaj vstupeniek na kultúrne podujatia: 539€

Predaj predmetov 2880€

Hrubý výnos zbierky:  3840 €

K predbežnej správe prikladáme:

 1. Bankové výpisy osobitného účtu verejnej zbierky

Poznámka:  V období konania zbierky bol počiatočný stav účtu 69,19€, úhrada súvisiaca s použitím čistého výnosu 132€, vklad po ukončení zbierky 20€ a náklady spojené s vedením účtu v uvedenom období boli 94€. Konečný stav účtu k 31.12.2017 bol 3703,19€.

Bratislave 6.3.2018

 Igor Valentovič, predseda ALBRECHT FORUM o.z.ALBRECHT FORUM, o.z., Na vŕšku 1, 811 01 Bratislava, IČO: 421 822 55

Tel 5443 0998, Mob: 0908 709895

 

Záverečná správa k vykonávaniu verejnej zbierky číslo SVS-OVVS3-2015/025251

 

Prehľad vykonávania verejnej zbierky

V súlade s rozhodnutím MV SR číslo SVS-OVVS3-2015/025251 vykonávalo občianske združenie ALBRECHT FORUM v dňoch 20.9.2015 – 10.9.2016 verejnú zbierku, účelom ktorej bolo financovanie záchranných a revitalizačných prác na národnej kultúrnej pamiatke na Kapitulskej 1 v Bratislave – v Dome Albrechtovcov.

 

Zbierku mohlo združenie organizovať podľa rozhodnutia zasielaním príspevkov na osobitný účet zbierky ALBRECHT FORUM ver. zb. 2925894965/1100 vedený v TATRA BANKE, zbieraním príspevkov do pokladničky verejnej zbierky umiestnenej v sídle združenia na adrese Na vŕšku 1, predajom predmetov resp. predajom vstupeniek na podujatia.

 

Od 20.9.2015 – 10.9.2016 zaslali prispievatelia na účet verejnej zbierky 2925894965/1100 vedený v TATRA BANKE sumu 131 €

 

Prehľad nákladov zbierky

Združenie nevznikli náklady na vykonávanie zbierky, hrubý výnos sa rovná čistému výnosu.

 

Prehľad použitia čistého výnosu

Celý čistý výnos zbierky  - 131,26€ bol použitý na úhradu dodávateľskej faktúry – prác spojených s revitalizáciou národnej kultúrnej pamiatky – Domu Albrechtovcov (nová prípojka elektriny).

 

Poznámka

Zostatok na účte verejnej zbierky k 31. 8. 2017 (915,19€) tvoria finančné prostriedky z aktuálne prebiehajúcej verejnej zbierky (SVS-OVS2-2016/037670)

 

K záverečnej správe prikladáme:

 1. Bankový výpis k úhrade dodávateľskej faktúry
 2. Dodávateľskú faktúru

 

V Bratislave 8. 9. 2017

 Igor Valentovič, predseda ALBRECHT FORUM o.z.

 

 


ALBRECHT FORUM, o.z., Na vŕšku 1, 811 01 Bratislava, IČO: 421 822 55

Tel 5443 0998, Mob: 0908 709895

 

Záverečná správa k vykonávaniu verejnej zbierky číslo SVS-OVVS3-2014/024054

 

Občianske združenie ALBRECHT FORUM  vykonávalo v súlade s rozhodnutím MV SR číslo SVS-OVVS3-2014/024054 v dňoch 20.9.2014 – 10.9.2015 verejnú zbierku, účelom ktorej bolo financovanie záchranných a revitalizačných prác na národnej kultúrnej pamiatke na Kapitulskej 1 v Bratislave – v Dome Albrechtovcov.

 

Zbierka bola uskutočňovaná viacerými spôsobmi získavania finančných prostriedkov

 • zasielaním príspevkov na osobitný účet zbierky 2925894965/1100 vedený v TATRA BANKE,
 • zbieraním príspevkov do pokladničky verejnej zbierky umiestnenej v sídle združenia na adrese Na vŕšku 1
 • kúpou vstupeniek na kultúrne podujatie – Benefičný koncert, ktorý zorganizovalo združenie v spolupráci so Slovenskou filharmóniou 14.5.2015 v koncertnej sieni SF –Redute v Bratislave.

Zasielaním príspevkov na účet združenia získalo združenie 740€. Do pokladničky verejnej zbierky Združenie vyzbieralo v období  vykonávania verejnej zbierky 1015€. Na kultúrnom podujatí – benefičnom koncerte  vyzbieralo združenie 9070€.

 

Prehľad hrubého výnosu zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky

Zasielanie príspevkov na osobitný bankový účet zbierky:                                                  740€

Zbieranie príspevkov do stacionárnych pokladničiek:                                                       1 015€

Predaj vstupeniek na kultúrne podujatie (Benefičný koncert 14.5.2015 v SF)                      9 070€

(úroky banka 0,38€)

Hrubý výnos zbierky:    10825€                                                    10825,38€ vrátane úrokov

 

Náklady zbierky pozostávali výhradne z bankových poplatkov za vedenie osobitného účtu v TATRA BANKE v celkovej sume 91,04€.

 

Čistý výnos zbierky bol použitý v mesiacoch  október – december 2015 na revitalizačné a rekonštrukčné práce na Dome Albrechtovcov a to menovite na:

-          výkopové práce v priestoroch nádvoria pre položenie novej kanalizácie;

-          položenie novej kanalizácie;

-          pripojenie vonkajších rozvodov na existujúce kanalizačné rozvody na Kapitulskej ulici;

-          murárske práce spojené so zabudovaním kanalizačných šácht;

a na rekonštrukciu fasády Domu Albrechtovcov v mesiaci september 2016.

 

Nakoľko sa objekt nachádza v mestskej pamiatkovej rezervácii, je národnou kultúrnou pamiatkou a práce podliehajú pamiatkového a archeologickému dohľadu, museli byť všetky realizované výhradne manuálne a technológiami dozorovanými KPÚ Bratislava.

Z čistého výnosu zbierky bolo použitých na uvedené práce  10734,34€, teda 100% čistého výnosu zbierky.

Prehľad nákladov zbierky

Poplatky za vedenie osobitného účtu    91,04€                                                                                       

Prehľad použitia čistého výnosu

Faktúry za práce spojené s realizáciou vonkajšej kanalizácie, prípojok, fasády a ď.  10734,34€        

K záverečnej správe prikladáme:

 1. Bankové výpisy osobitného účtu verejnej zbierky (2014-2015) – vyznačené náklady zbierky;
 2. Bankové výpisy osobitného účtu verejnej zbierky (2015) – vyznačené úhrady faktúr;
 3. Bankový výpis osobitného účtu verejnej zbierky (2016) – vyznačená úhrada faktúry;
 4. Fotokópie faktúr za dodané služby;
 5. Prehľad – tabuľka mesačných nákladov zbierky a použitia prostriedkov zbierky a sumár.

 14.10.2016

Igor Valentovič, predseda ALBRECHT FORUM o.z.