lang-en

Albrecht Forum

Verejná zbierka

ALBRECHT FORUM, o.z., Na vŕšku 1, 811 01 Bratislava, IČO: 421 822 55

Tel 5443 0998, Mob: 0908 709895

 

Záverečná  správa k vykonávaniu verejnej zbierky číslo SVS-OVVS2-2016/037670

 

Prehľad vykonávania verejnej zbierky

 

V súlade s rozhodnutím MV SR číslo SVS-OVVS2-2016/037670 vykonávalo občianske združenie ALBRECHT FORUM v dňoch 6.12.2016 – 6.12.2017 verejnú zbierku, účelom ktorej bolo financovanie záchranných a revitalizačných prác na národnej kultúrnej pamiatke na Kapitulskej 1 v Bratislave – v Dome Albrechtovcov.

 

Zbierku mohlo združenie organizovať podľa rozhodnutia zasielaním príspevkov na osobitný účet zbierky ALBRECHT FORUM ver. zb. 2925894965/1100 vedený v TATRA BANKE, zbieraním príspevkov do pokladničky verejnej zbierky umiestnenej v sídle združenia na adrese Na vŕšku 1, predajom vstupeniek na podujatia resp. predajom predmetov.

Hrubý výnos zbierky realizovanej zasielaním príspevkov na osobitný bankový účet, zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek, predajom vstupeniek na kultúrne podujatia a predajom predmetov dosiahol v čase konania zbierky sumu 3840€.

 

Prehľad nákladov zbierky

 

Nákladmi predmetnej zbierky boli poplatky zavedenie osobitného účte v celkove sume 94€.

 

Prehľad použitia čistého výnosu

 

Čistý výnos získaný  zbierkou v sume 3746€ bol použitý na úhradu dodávateľských faktúr spojených s rekonštrukciou národnej kultúrnej pamiatky  - Domu Albrechtovcov. Ide o faktúry za práce a materiál.

                              

K záverečnej správe prikladáme:

  1. Kópie dodávateľských faktúr hradených z čistého výnosu zbierky
  2. Bankové výpisy osobitného účtu verejnej zbierky s úhradami predmetných faktúr.

 

 Bratislave 3.12.2018

 Igor Valentovič, predseda ALBRECHT FORUM o.z.

 

 


ALBRECHT FORUM, o.z., Na vŕšku 1, 811 01 Bratislava, IČO: 421 822 55

Tel 5443 0998, Mob: 0908 709895

 

Záverečná správa k vykonávaniu verejnej zbierky číslo SVS-OVVS3-2014/024054

 

Občianske združenie ALBRECHT FORUM  vykonávalo v súlade s rozhodnutím MV SR číslo SVS-OVVS3-2014/024054 v dňoch 20.9.2014 – 10.9.2015 verejnú zbierku, účelom ktorej bolo financovanie záchranných a revitalizačných prác na národnej kultúrnej pamiatke na Kapitulskej 1 v Bratislave – v Dome Albrechtovcov.

 

Zbierka bola uskutočňovaná viacerými spôsobmi získavania finančných prostriedkov

  • zasielaním príspevkov na osobitný účet zbierky 2925894965/1100 vedený v TATRA BANKE,
  • zbieraním príspevkov do pokladničky verejnej zbierky umiestnenej v sídle združenia na adrese Na vŕšku 1
  • kúpou vstupeniek na kultúrne podujatie – Benefičný koncert, ktorý zorganizovalo združenie v spolupráci so Slovenskou filharmóniou 14.5.2015 v koncertnej sieni SF –Redute v Bratislave.

Zasielaním príspevkov na účet združenia získalo združenie 740€. Do pokladničky verejnej zbierky Združenie vyzbieralo v období  vykonávania verejnej zbierky 1015€. Na kultúrnom podujatí – benefičnom koncerte  vyzbieralo združenie 9070€.

 

Prehľad hrubého výnosu zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky

Zasielanie príspevkov na osobitný bankový účet zbierky:                                                  740€

Zbieranie príspevkov do stacionárnych pokladničiek:                                                       1 015€

Predaj vstupeniek na kultúrne podujatie (Benefičný koncert 14.5.2015 v SF)                      9 070€

(úroky banka 0,38€)

Hrubý výnos zbierky:    10825€                                                    10825,38€ vrátane úrokov

 

Náklady zbierky pozostávali výhradne z bankových poplatkov za vedenie osobitného účtu v TATRA BANKE v celkovej sume 91,04€.

 

Čistý výnos zbierky bol použitý v mesiacoch  október – december 2015 na revitalizačné a rekonštrukčné práce na Dome Albrechtovcov a to menovite na:

-          výkopové práce v priestoroch nádvoria pre položenie novej kanalizácie;

-          položenie novej kanalizácie;

-          pripojenie vonkajších rozvodov na existujúce kanalizačné rozvody na Kapitulskej ulici;

-          murárske práce spojené so zabudovaním kanalizačných šácht;

a na rekonštrukciu fasády Domu Albrechtovcov v mesiaci september 2016.

 

Nakoľko sa objekt nachádza v mestskej pamiatkovej rezervácii, je národnou kultúrnou pamiatkou a práce podliehajú pamiatkového a archeologickému dohľadu, museli byť všetky realizované výhradne manuálne a technológiami dozorovanými KPÚ Bratislava.

Z čistého výnosu zbierky bolo použitých na uvedené práce  10734,34€, teda 100% čistého výnosu zbierky.

Prehľad nákladov zbierky

Poplatky za vedenie osobitného účtu    91,04€                                                                                       

Prehľad použitia čistého výnosu

Faktúry za práce spojené s realizáciou vonkajšej kanalizácie, prípojok, fasády a ď.  10734,34€        

K záverečnej správe prikladáme:

  1. Bankové výpisy osobitného účtu verejnej zbierky (2014-2015) – vyznačené náklady zbierky;
  2. Bankové výpisy osobitného účtu verejnej zbierky (2015) – vyznačené úhrady faktúr;
  3. Bankový výpis osobitného účtu verejnej zbierky (2016) – vyznačená úhrada faktúry;
  4. Fotokópie faktúr za dodané služby;
  5. Prehľad – tabuľka mesačných nákladov zbierky a použitia prostriedkov zbierky a sumár.

 14.10.2016

Igor Valentovič, predseda ALBRECHT FORUM o.z.